Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.    Tyto obchodní podmínky platí pro objednání živého uměleckého výkonu na internetových stránkách www.peckyproprcky.cz, jejichž provozovatelem je: Tereza Hartmanová | Londýnská 338/9, Praha 2 Vinohrady, 120 00, Česká republika | IČ: 03481603| Tel: +420 775 314 321 | Email: info@peckyproprcky.cz, dále uváděn jen jako „dodavatel“.

2.    Objednávka se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření Smlouvy o vytvoření a užití uměleckého díla – dále uváděno jen jako „smlouva“, uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními platného občanského zákoníku a autorského zákona v platném znění.

3.    Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti dodavatele a osoby, která si objednává vystoupení, dále uváděné jen jako „objednavatel“. Objednavatel zasláním objednávky současně stvrzuje, že tyto obchodní podmínky bez výhrad akceptuje.

4.    Veškeré vztahy se řídí obchodními podmínkami – vztahy jimi neupravené se řídí právním řádem České republiky a občanským zákoníkem v platném znění. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neúčinným nebo neplatným, nezpůsobuje tato skutečnost neúčinnost nebo neplatnost celé smlouvy a veškerá ostatní ustanovení smlouvy zůstávají zcela nedotčena.

II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1.    Objednavatel objednává u dodavatele vystoupení popsané v objednávce (komunikace e-mailem), které obě strany předem důkladně projednaly a na základě předchozí komunikace obě strany schválily. Proces objednávky je ukončen odesláním souhlasu ze strany objednavatele.

2.    Smlouva je mezi objednavatelem a dodavatelem uzavřena v okamžiku, kdy objednavatel obdrží od dodavatele email, v jehož předmětu bude uvedeno: Potvrzení objednávky.

3.    Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Objednavatel prohlašuje, že odesláním objednávky výslovně souhlasí se způsobem uzavření této smlouvy. Smlouvou se dodavatel zavazuje uskutečnit vystoupení uvedené v objednávce, a objednavatel se zavazuje zaplatit za vystoupení dodavateli cenu uvedenou v objednávce.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.    Smlouvou se objednavatel zavazuje zaplatit za vystoupení dodavateli cenu uvedenou v objednávce, přičemž si dodavatel vyhrazuje právo určit jeden ze tří způsobů úhrady: převodem před akcí, hotově anebo převodem po akci celkové částky.

2.    „Převodem – před akcí“ – celková cena bude uhrazena před vystoupením na bankovní účet dodatavele. Částka za akci musí být připsána na bankovní účet dodatavele nejpozději v den splatnost faktury. Pokud objednavatel neuhradí tuto částku v den splatnosti faktury, vyhrazuje si dodavatel právo odstoupit od smlouvy.

3.    „Hotově“ – celková cena bude uhrazena na místě konání v hotovosti, oproti daňovému dokladu (faktuře), v den konání akce, před jejím zahájením.

4.    „Převodem – po akci“ – celková cena bude uhrazena po vystoupení na bankovní účet dodavatele na základě daňového dokladu (faktury), se splatností 14 dnů.

5.   Doprava není účtována v rámci centrální Prahy, nicméně při dopravě mimo centrální Prahu je účtovaná pevná sazba  9 Kč/km z místa výjezdu (Londýnská 338,9, Praha 2-Vinohrady).

IV. ODPOVĚDNOST

1.    Dodavatel v žádném případě nezodpovídá za chování a následky chování účastníků akce, na které bude uskutečněno objednávané vystoupení.

2.    Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi. Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou, která za ně plně odpovídá po celou dobu vystoupení. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let. Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.    Odstoupení od smlouvy je možné dohodou obou smluvních stran, nebo způsobem popsaným v následujících bodech V.2. až V.4. tohoto článku.

2.    Obě strany mohou od smlouvy odstoupit z důvodu nepředvídatelné nebo neodvratitelné události ležící mimo vůli smluvních stran (jako je např. vážná nemoc umělce bránící vykonat vystoupení podle této smlouvy, úmrtí umělce nebo člena rodiny, autohavárie, přírodní katastrofa, či úřední zákaz). Odstoupení od smlouvy v tomto případě nezakládá druhé smluvní straně nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani na smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy, řádně odůvodněné a doložené, je nutno oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu jak telefonicky, tak zasláním emailu s tímto sdělením.

3.    Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nedodržení platebních podmínek uvedených výše v bodě III. Odstoupení od smlouvy v tomto případě nezakládá druhé smluvní straně nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani na smluvní pokuty.

4.    Objednavatel může odstoupit od smlouvy 14 a více dnů před konáním objednávaného vystoupení (nevztahuje se na dětské oslavy do 15 dětí). Odstoupení od smlouvy musí být provedeno jak telefonicky, tak zasláním emailu s tímto sdělením druhé straně. V takovém případě se strana, která odstupuje od smlouvy zavazuje zaplatit druhé straně veškeré prokázané vynaložené náklady, které budou doloženy příslušnými účetními doklady + 50% z ceny uvedené v objednávce, jako náhradu za způsobené ztráty a ušlý zisk. Objednavatel dětské oslavy do 15ti dětí může odstoupit od smlouvy, 7 dní až 1 den před plánovanou akcí, z vážných důvodů, (nemoc dítěte aj.), sdělit tuto skutečnost musí do 18ti h. předešlého dne. Dodavatel si vyhrazuje právo při platbě za oslavu předem, nechat manipulační poplatek 500Kč, zbytek zasílá zpět do 7mi kalendářních dnů na účet objednavateli.

5. Dodavatel si vyhrazuje právo účtovat za službu poplatek ve výši 100% za každou půlhodinu, pokud se ze strany objednavatele nemůže akce konat v objednaný čas a účinkující je již na místě přirpaven. Nepočítáme prvních 30min čekání.